Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

//Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2022-10-03T12:03:01+03:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» ( 440 Ωρών)

Έναρξη & εγγραφές έως: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Διάρκεια: 440 ώρες / 7.5 μήνες

Τιμή: 190.00€ (εφάπαξ καταβολή)

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν με επιτυχία στο εκπαιδευτικό τους έργο τόσο τις ώριμες ψηφιακές τεχνολογίες, όσο και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που δυναμικά διεισδύουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, να κατανοήσουν τις δυναμικές μεταβολές που συντελούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης τόσο εξαιτίας του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των θεσμικών δομών, όσο και της αλλαγής στάσεων και χαρακτηριστικών των μαθητών. Το πεδίο εφαρμογής αφορά τη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής & Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης), σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, σε δράσεις άτυπης εκπαίδευσης που συνδέονται και με τον ελεύθερο χρόνο, αλλά και σε χώρους κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Το πρόγραμμα ¨Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση¨, με τα χαρακτηριστικά που έχει ( π.χ. χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 7 μηνών, πλήθος ωρών περισσότερες από 400, κτλ.), ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις μοριοδότησης.  Όπως μοριοδότηση 2 μονάδων, σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, 29/1/ 2019, άρθρο 57, εδάφιο α.ιι «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης».
 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο σύνολό του με μεθόδους ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να μην υπάρχουν περιορισμοί τόπου και χρόνου, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα σε κάθε επιμορφούμενο/η να ακολουθεί το δικό του/της ρυθμό.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 440 ώρες:

– 400 ώρες οι οποίες θα αφορούν στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των επιμορφούμενων

– 40 ώρες οι οποίες θα αφορούν στη συγγραφή της τελικής ατομικής εργασίας

Καθώς το πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται στην προσέγγιση κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω κοινοτήτων μάθησης (Community Based Approach), οι επιμορφούμενοι/ες θα σχηματίσουν ομάδες. Κάθε ομάδα θα υποστηρίζεται από τον μέντορα- επιμορφωτή της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και κατά τη συγγραφή της τελικής ατομικής εργασίας.

Θεματικές ενότητες

1. Παιδαγωγικά Ζητήματα- Θέματα Διδακτικής με αξιοποίηση Τεχνολογίας

2. Πλατφόρμες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης/Εργαλεία Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

3. Εργαλεία Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

4. Πλατφόρμες/Εργαλεία Συνεργασίας web 2.0

5. Εργαλεία ανάπτυξης δραστηριοτήτων/ δεδομένα επίδοσης/ανατροφοδότησης μαθητών

6. Πλατφόρμες & Διαδραστικό υλικό

7. Αναδυόμενες Τεχνολογίες και ένταξή τους στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

8. Αναδυόμενες Χρήσεις και στάσεις των γηγενών (digital natives) και ζητήματα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα

9. Προσωπικά Δεδομένα, Δεοντολογία και Ηθική στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και των ευρύτερων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

10. Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας-επεξεργασίας και αξιοποίησή τους